Ethische Commissie

voor de telecommunicatie

Toelichting bij de rol van de Ethische Commissie en de Ethische Code

Toelichting bij de rol van de Ethische Commissie en de Ethische Code

De bevoegdheid van de Ethische Commissie is opgebouwd rond betaalnummers.

Dit zijn de 0900-, 0901-, 0902-, 0903-, 0904-, 0905-, 0906-, 0907-, 0909- en 070-nummers en de betaal-sms’en en –mms’en aangeboden via korte (in principe) 4-cijferige nummers beginnend met 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9.

De inhoudelijke bepalingen rond deze nummerreeksen zijn vastgelegd in de Ethische Code voor de telecommunicatie, die ook de voorwaarden omschrijft waaronder betalende diensten kunnen worden aangeboden.

Inbreuken op de Ethische code voor de telecommunicatie kunnen door de Ethische Commissie worden opgespoord en bestraft met een of meer van de volgende maatregelen:

  • een administratieve geldboete van 125 tot 250.000 euro,

  • een schorsing van de betrokken dienst tot één jaar,

  • de opheffing van de betrokken dienst of van het betrokken nummer,

  • het verbod om nieuwe diensten aan te bieden.

Meer details over de taken van de Ethische Commissie, haar samenstelling en functionering en over enkele belangrijke bepalingen van de Ethische Code, vindt u in het document “ Toelichting bij de rol van de Ethische Commissie en de Ethische Code " .

 

Waarvoor is de Ethische Commissie niet bevoegd?

Het werkterrein van de Ethische Commissie is beperkt.

In de volgende gevallen heeft zij geen bevoegdheid om op te treden:

  • SMS of MMS-berichten verzonden naar of vanuit een 4-cijferig SMS of MMS kort nummer beginnend met 1 of 8

De verzending naar of ontvangst van SMS- of MMS-nummers beginnend met 8 zijn gratis.

Indien u de ontvangst van deze berichten storend vindt en/of van mening bent dat het gaat om ‘spam’, kan u klacht indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie.

De verzending naar of ontvangst van SMS- of MMS-nummers beginnend met 1 kan betalend zijn, bv. berichten afkomstig van een inlichtingendienst (12XX, 13XX of 14XX). Deze nummers zijn wettelijk niet erkend als betaalnummers. De algemene consumentenbeschermingsregels zijn hier wel van toepassing.

Bij problemen kan u klacht indienen bij de FOD Economie of bij uw operator. Levert uw klacht bij uw operator niet het gewenste resultaat op, dan kan u de Ombudsdienst voor telecommunicatie inschakelen om te bemiddelen bij de aanrekening van deze nummers.

  • Oproepen naar nummers van de inlichtingendienst

Ook de nummers van de gesproken inlichtingendienst (12XX, 13XX of 14XX), die betalend is, zijn wettelijk niet erkend als betaalnummers. De algemene consumentenbeschermingsregels zijn hier wel van toepassing.

Bij problemen kan u klacht indienen bij de FOD Economie of bij uw operator. Levert uw klacht bij uw operator niet het gewenste resultaat op, dan kan u de Ombudsdienst voor telecommunicatie inschakelen om te bemiddelen bij de aanrekening van deze nummers.

  • 078-nummers

078-nummers zijn geen betaalnummers. Zij mogen u niet aangerekend worden aan een tarief dat hoger is dan het standaardtarief voor een nationaal gesprek naar een “vast” nummer.

Ondervindt u problemen met de aanrekening van deze nummers, signaleer dit dan eerst aan uw telecomoperator. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan u zich wenden tot de Ombudsdienst voor telecommunicatie.

  • Diensten van derden aangerekend door uw operator op basis van internetadressen (“Direct Carrier Billing” of “m-Commerce”)

Op uw telecomfactuur of prepaidkaart kunnen er bedragen aangerekend worden voor de consultatie of ontvangst van “diensten van derden”, zonder dat er een betaalnummer aan te pas kwam. De betaling is dan veroorzaakt door het aanklikken van een internetlink.

Aangezien hier geen betaalnummer bij betrokken is, kan de Ethische Commissie zich niet over dit soort problematieken buigen. Ook in dit geval bent u beschermd door het algemene consumentenrecht.

Bij problemen kan u klacht indienen bij de FOD Economie of bij uw telecomoperator. Levert uw klacht bij de operator niet het gewenste resultaat op, dan kan u de Ombudsdienst voor telecommunicatie inschakelen om te bemiddelen bij de aanrekening van deze nummers.

  • Diensten aangerekend via uw kredietkaart of een andere betaalkaart

Vaak gaat het hier om aankopen binnen een “app”, die u op uw smartphone of tablet heeft geïnstalleerd of die bv. via Facebook beschikbaar is. Door een link aan te klikken binnen de “app” koopt u iets aan (bv. een sleutel om verder te geraken in een spel), wat u via uw krediet- of bankkaart wordt aangerekend.

Aangezien de betaling niet via een betaalnummer en niet via uw telecomfactuur verloopt, kan noch de Ethische Commissie, noch uw telecomoperator u bij problemen verder helpen.

U kan wel een klacht indienen bij de FOD Economie op basis van het algemene consumentenrecht.  

  • Andere storende praktijken zonder betaalnummers

U ontvangt voortdurend oproepen zonder dat er iemand aan de lijn blijkt te zijn?

U wordt gestalkt via de telefoon?

U wordt opgebeld met een vreemd aanbod en vermoedt een onethische praktijk (bv. phishing)?

Dien rechtstreeks klacht in bij de politie of signaleer het probleem bij de FOD Economie.

 

Let op: De Ethische Commissie is soms ook niet bevoegd, ook al werd er een betaalnummer gebruikt

De Ethische Commissie is niet bevoegd voor de specifieke bescherming van een speler in het kader van “tv-belspelletjes”. Dit zijn de spelletjes uitgezonden op tv, waarbij de kijker uitgenodigd wordt om via een betaalnummer contact op te nemen met de presentator om een uitdagende spelopgave rechtstreeks in de ether op te lossen.

De wetgever heeft voor deze spelletjes een vergunning en bijhorende specifieke beschermingsregels ingevoerd. De Kansspelcommissie is bevoegd voor het toezicht, in samenwerking met de politie en het parket.

Ook andere spelen, wedstrijden en quizzen uitgebaat via de media (tv, radio, kranten) waarbij contact genomen moet worden aan de hand van een betaalnummer en waarbij de bepaling van de winnaar gebeurt via een lottrekking, een schiftingsvraag of een ander mechanisme waarin het toeval een rol speelt zijn onderworpen aan de kansspelwetgeving en dus het toezicht van de Kansspelcommissie, politie en parket.

Voor meer informatie: zie Advies nr 2012/001 betreffende de toepasselijkheid van de specifieke verplichtingen van de Ethische Code inzake spelen, wedstrijden en quizzen en in het bijzonder van de € 10 notificatie bepaald in artikel 66 van de Ethische Code op een voting via een betaalnummer in onze rubriek “ Officiële publicaties ” – “ Adviezen ”.